ឆ្នាំងសាក និង ខ្សែ (Type-C to Lightning) Original សំរាប់ iPhone 12 កំលាំងសាក 20W

$35.00$39.00 (-10%)

មានក្នុងស្តុក

ពួកយើងសូមណែនាំ ដុំសាក និង ខ្សែ (Type-C to Lightning) Original សំរាប់ iPhone 12 កំលាំងសាក 20W

🚕 សេវាដឹកជញ្ជូន ២៥ ខេត្ត/ក្រុង
🛵 ករុងសៀមរាបដឹកជញ្ជូន ឥតគិតថ្លៃ

☎️ 078 676 333
☎️ 067 669 442
☎️ 015 996 296

កុំខកខាន! ការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសនេះនឹងផុតកំណត់នៅ
បានលក់
11/15 sold

មីនុយ

ឆ្នាំងសាក និង ខ្សែ (Type-C to Lightning) Original សំរាប់ iPhone 12 កំលាំងសាក 20W