ឧបករណ៍សប់កង់ និង ប៉ះកង់រថយន្ត

$38.00

មានក្នុងស្តុក

ឧបករណ៍សប់កង់រថយន្ត គុណភាពល្អ មកជាឈុត ជាមួយសំភារៈសំរាប់ប៉ះកង់រថយន្ត ក្នុងប្រអប់តែមួយ។

- រូបរាងតូចល្មម ងាយស្រួលទុកដាក់ និង ដាក់តាមរថយន្ត (លក្ខណ:គ្រួសារ)
- ណែនាំសំរាប់បងប្អូន ដែលធ្វើដំណើរទេសចរផ្លូវឆ្ងាយ និង ជាពិសេសសំរាប់លោកអ្នកចូលចិត្ត Off Road
- ស្នប់សប់ខ្យល់ចូលលឿន
- មាននាឡិកា សំរាប់វាស់បរិមាណខ្យល់
- មានពិលភ្លឺច្បាស់ល្អ
- ប្រើភ្លើង DC 12V, 25V ចាប់អាគុយឡាន រឺ ឌុយបារីឡាន

មានការធានារយៈពេល ១ ខែ

🚕 សេវាដឹកជញ្ជូន ២៥ ខេត្ត/ក្រុង
🛵 ក្រុងសៀមរាបដឹកជញ្ជូន ឥតគិតថ្លៃ

☎️ 078 676 333
☎️ 067 669 442
☎️ 015 996 296

ទំនាក់ទំនងក្រុមការងារផ្នែកលក់:
☎️ 078 676 333
☎️ 067 669 442
☎️ 015 996 296
🚕 សេវាដឹកជញ្ជូន ២៥ ខេត្ត/ក្រុង
🛵 ក្រុងសៀមរាបដឹកជញ្ជូន ឥតគិតថ្លៃ

មីនុយ

ឧបករណ៍សប់កង់ និង ប៉ះកង់រថយន្ត