ខ្សែសាក (Type-C to Lightning) Original សំរាប់ iPhone

$15.00$17.00 (-12%)

មានក្នុងស្តុក

ពួកយើងសូមណែនាំ ខ្សែសាក (Type-C to Lightning) Original សំរាប់ iPhone

🚕 សេវាដឹកជញ្ជូន ២៥ ខេត្ត/ក្រុង
🛵 ករុងសៀមរាបដឹកជញ្ជូន ឥតគិតថ្លៃ

☎️ 078 676 333
☎️ 067 669 442
☎️ 015 996 296

កុំខកខាន! ការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសនេះនឹងផុតកំណត់នៅ
បានលក់
7/10 sold

មីនុយ

ខ្សែសាក (Type-C to Lightning) Original សំរាប់ iPhone